Eesti algupärane standard EVS 909 „Eesti avalikud ratsarajad” koostamisel

Standard „Eesti avalikud ratsarajad” koostatakse eesmärgiga anda üldiseid juhiseid isikutele, kellel on tulevikus plaanis luua avalikult kasutatavaid ratsaradu. Standardi koostamine on vajalik selleks, et hoida üldist ratsaradade planeerimise ja ehitamise taset ning seeläbi tagada turvalisus ja ohutus nende radade kasutajatele.

Standardi järgimisel on minimaliseeritud vead, mis võiksid ette tulla ratsaradade loomisel. Kasu antud standardi kasutamisest saavad kõik osapooled, kes on seotud sellise uuendusliku turismisuuna arenguga nagu seda on Eesti avalikud ratsarajad. Ratsaradade projekt on mitut eluvaldkonda läbiv arenev kontseptsioon. Ratsaradade kasutus hõlmab nii turismi, sporti kui ka hobiratsutajaid.

Koostatava standardi eesmärk ei ole seada kitsaid raame ratsaradade ehituse suhteliselt loomingulisele tegevusele. Standardiga antakse ette raamid, mille piires tuleb tegutseda ning seeläbi tagada radade optimaalne ja turvaline kasutamine ning väljaehitamine. Selline lähenemine peaks andma tulevastele radade projekteerijatele uusi ideid ja suundi, millest juhinduda.

Koostatav Eesti standard käsitleb kõiki avalikuks kasutamiseks mõeldud ratsaradasid ja rajatisi, mis sinna juurde kuuluvad, määrates ära nõuded radade keskkonnale ning nende loomiseks koostatavatele projektidele.

Standardi koostamisettepaneku esitas Eesti Ratsaspordi Liit ning kavandi koostasid Eesti Ratsaspordi Liit ja Lepp & Mõtted UÜ.

Standardi EVS 909 „Eesti avalikud ratsarajad” kavand on avatud arvamuste avaldamiseks perioodil 01. september kuni 01. november 2010 a. Võimalikud kommentaarid palume esitada kommentaaride ja arvamuste koondi vormil, mis hõlbustab hilisemat kommentaaride läbivaatamist.

Loodame Teie abile standardikavandi koostamisel. Materjali lugemiseks võtke palun ühendust:

Triin Teppand triin@evs.ee tel: +372 605 5056

Või Kristjan Lepp Kristjan@tallinnhorseshow.ee tel: +372 6840915

Eesti Standardikeskus