Algavad kaks hobumajandust analüüsivat uuringut

Tartu Ülikool koostöös Eesti Hobumajanduse Liiduga alustavad kahe uuringuga, kus kaardistatakse hobumajanduse hetkeolukord ja viiakse läbi tasuvusanalüüs hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise kohta Narva piiripunktis.

Uuringud „Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega“ ja „Narva maanteepiiripunktis hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise tasuvusuuring“ on eelduseks tõenduspõhisele poliitikakujundamisele, et edendada hobumajandust Eestis ja luua tingimused hobumajanduse arenguks.

Hobumajanduse hetkeolukorra analüüs annab ülevaate Eesti hobumajandusest. Uuringus hinnatakse hobumajanduse valdkonna mahtu ja rolli Eesti majanduses ning tehakse ettepanekuid sektori arengueesmärkide kohta.

Veterinaarkontrolli tasuvusuuringu raames hinnatakse, kuidas edendab veterinaarkontrolli võimaluste loomine Narva maanteepiiripunkti ida-suunalist ratsasporti, turismi ja kaubandust.

„Hobuste arv Eestis kasvab stabiilselt ja on juba ületanud 10 000 piiri. Aga elaniku kohta on meil veel 30% vähem hobuseid kui EL keskmine ning 2-3 korda vähem kui Soomes, Rootsis ja Taanis,“ märkis Eesti Hobumajanduse Liidu juhatuse liige Marti Hääl. „Sektori inimestel võib küll olla empiirilist

tunnetust, kuidas jõuda ka hobumajanduses Põhjamaade tulemusteni aga see vajab elluviimiseks maaelupoliitilisi strateegiaotsuseid, mida saab teostada vaid vastava uuringu tulemustele tuginedes,“ lisas Hääl koostöö olulisuse kohta Tartu Ülikooliga.

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus (RAKE) analüüsib uuringutes olemasolevaid registriandmeid ja hobumajanduse statistikat. Lisaks intervjueeritakse hobumajanduse valdkonnaga seotud osapooli ning viiakse nende hulgas läbi ka küsitlus.

„Loodame kõigi hobumajanduse valdkonnaga seotud inimeste aktiivset osalust ja koostööd uuringute eesmärkide saavutamisel,“ sõnas Tartu Ülikooli RAKE analüütik Imbi Kaunismaa.

Uuringud valmivad 2016. aasta kevadel ja need teostatakse Maaeluministeeriumi tellimusel.

Eesti Ratsaspordi Liit; Eesti Hobumajanduse Liit