Dopingu teemadel. FEI töökomisjonid.

FEI üks tähtsamaid ja päevakorralisemaid küsimusi tänapäeval on võistlusspordis keelatud ainete kasutamine. Selle jaoks on FEI loonud eraldi komisjoni, mis koosneb neljast töörühmast.

Esimene neist tegeleb keelatud ainete nimekirja uuendamisega. Tänaseks on juba vastu võetud otsus, mille kohaselt jagatakse nimekiri kahte gruppi:

1) ained, mis on keelatud võistluste kestel, eelneval ning järgneval perioodil

2) ained, mida kasutatakse veterinaarias, kuid mille sisaldus veres võistluste ajal on keelatud. Antud jaotuse töögruppi kuuluvad ka mitmed veterinaarid ja farmakoloogid.

Teine rühm tegeleb laborite töö koordineerimisega. Tänaseks on litsenseeritud neli laborit ja üks kesklabor. Laborite töö peab olema kooskõlastatud, ning toimuma ühiste standardite alusel ehk nad peaksid kasutama identseid uurimismeetodeid ja väljastama raporteid samas vormis.

Kolmas rühm on juriidiline. Selle rühma ülesanneteks on juriidiliste toimingute ning sanktsioonide väljatöötamine. Prevalveerib seisukoht, et vastutavaks isikuks oli ja jääb ratsanik. Arvestatakse siiski asjaolu, et teise nimekirja ainete olemasolu veres võib olla tingitud mitte pahatahtlikkusest, vaid hooletusest või teadmatusest aine organismist väljumise kohta. Viimasel juhul tuleks kasutusele võtta teistsugune sanktsioonisüsteem. Juhul, kui veres avastatakse ained, mis on üleüldse kasutamiseks keelatud, võib tagajärjeks olla kuni kahe-aastane ratsaniku võistluskeeld. Tegemist on ainetega, mida mitte mingil juhul ei tohi kasutada hobuste veterinaarias.

On väidetud, et FEI poolt kehtib niiöelda „zero tolerance“ (nulltolerants – toim.) ükskõik milliste ainete puhul, kuid päris nii see ei ole. Mõningate ainete puhul on lubatud minimaalne sisaldus veres. Teiste ainete puhul on olemas ka võimalus taotleda FEI luba nn „Therapeutic Use Exemptions“ (ravilisel eesmärgil kasutatavad erandid – toim.), kuid kumbki ei laiene täiesti keelatud ainetele.

Neljas rühm töötab PR (avalike suhete – toim.) ja koolituse alal. Ühelt poolt tuleks dopingu probleem publikule selgeks teha hästi lihtsas vormis. Teisalt tuleks koolitada veterinaare, sportlasi, groome\’e jne. Viimastele on vajalik tehniline info, kuid publikule ainult üldpilt. Viimane rühm tegeleb selgitusbrošüüride valmistamisega, info edastamisega netilehekülgede jaoks, plaanitakse seminare jne. Eeldatakse, et rahvuslikud liidud võtavad osa selgitavast tööst ka enda peale.

FEI plaanib välja töötada nimekirja ainetest, mida kasutatakse veterinaarias, lisades juurde nende organismist väljumise ajad. See peaks olema abiks veterinaaridele, kes oskaksid oma klientidele pädevalt vastata, kui kaua kestab preparaadi dopinguoht. Hetkel on see nimekiri lühike, sest andmete saamine on aega ja ressursse nõudev protsess, kuid eesmärgi saavutamiseks üritatakse leida koostööpartnereid. Eesmärk on kuni 90% kasutatavatest preparaatidest nimekirja saada.

Info koostamisel on aluseks olnud http://www.equestrian.ru/ ajakirjanik Katja Štatnova intervjuu FEI ametnik G.Müller\’iga