Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutuse 1. taotlusvoor on avatud

Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutus (SA) kuulutab välja 1. taotlusvooru laste-ja noortespordi arendamise stipendiumile kogusummas 10 000 EUR

Eesmärk – Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.

Taotlejad – Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) liikmesklubid. Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

Toetatavad tegevused:

– Süsteemsete treeningute läbiviimine poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale.

– Klubi võistkonna (min. 3 liiget) ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel

– Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmine

– Kõigile ERL-i liikmetele avatud ratsaspordialased koolitusüritused

– Noortele suunatud võistluse läbiviimine

Toetatavad kulud:

– Stipendiumid atesteeritud ratsutamistreeneritele

– Võistlustest osavõtumaksud, transpordikulud, inimeste-ja hobuste majutuskulud

– Võistluste korraldamisega seotud kulud, v.a. auhinnarahad

– Koolitusürituste korralduskulud

– Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmise kulud, v.a. autoritasud

Toetuse määr – toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 2000 EUR ERL liikmes-klubi ühe projekti kohta

Toetuse väljamaksmine toimub:

– 60% taotluse rahuldamisel ja lepingu sõlmimisel

– 40% peale projekti lõppemist ning aruande esitamist

Taotlusi saab esitatada üks (1) kord aastas, hiljemalt 01.märtsiks (01.03.), kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Pirita 12, Tallinn 10127 (taotlus peab laekuma märgitud tööpäeva piires käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või digitaalallkirjaga aadressil sihtasutus@ratsaliit.ee. Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul (hiljemalt 01.04.). Info ja kontakt sihtasutus@ratsaliit.ee.

Eesti Ratsaspordi Liit