EHS soovib muuta tori hobuse aretusprogrammi

Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) edastas 22. aprillil Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) pöördumise, milles uuriti, kuidas oleks võimalik muuta kehtivat aretusprogrammi.

“Läbi aretusprogrammi on tori hobuse kasvatajad jõudnud olukorda, kus sõltuvalt programmi valikust (EHS programm, THS programm, vana-tori programm) on geneetiliselt ja jõudluselt ühesugused tori tõugu hobused ohustatud või mitte-ohustatud. EHSi tori haruselts ei taha jätkata vastasseisu erinevate aretusorganisatsioonide vahel ja soovib oma kehtivat aretusprogrammi kohandada nii, et ohustatud tõugu looma toetus rakenduks ka meie seltsi programmi järgi aretatavatele tori hobustele,” seisab ametile saadetud kirjas.

EHSi sõnul on neil käsil uue programmi loomine, mis esitatakse PTA-le heakskiitmiseks enne aretusprogrammi kinnitamisele esitamist. EHSi sõnul peavad kogenud aretajad oluliseks, et säiliks ühtne originaaltõuraamat. Samuti peetakse oluliseks, et teistes aretusprogrammides olevad universaalsuuna tori hobused oleksid ka EHSi programmis ohustatud tõugu, saades võrdselt teistega toetust.

EHS uuris oma kirjas PTA-lt, kas nad võiksid arvestada uue programmi juures sellega, et endised TA-tõuraamatu ehk universaalsuuna tori hobused kuuluksid tõuraamatu põhiossa. TB-tõuraamatu ehk aretussuuna tori hobused kuuluksid lisaossa. PTA on avaldanud valmisolekut aruteludeks ja nõustamiseks.

Kohus leidis, et EHSil puudus kaebeõigus

Möödunud aasta suvel kiitis PTA heaks EHS tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi (loe pikemalt “PTA: tori hobuse aretusprogramm on sisuliselt ristamisprogramm nagu Eesti sporthobusel”). Otsuse põhjenduses viitas amet asjaolule, et uus aretusprogramm ei erista enam erineva aretuseesmärgiga universaal- ja aretussuunda, mistõttu ei saa universaal- ja aretussuuna hobused enam moodustada alampopulatsioone. Amet sedastas, et samuti ei ole esitatud programm kooskõlas PõLAS § 3 lg-tes 4 ja 5 sätestatuga.

EHS esitas otsuse peale vaide, soovides otsuse põhjenduse muutmist. EHSi sõnul olid otsuse põhjendused eksitavad, segadust tekitavad ja asjakohatud. PTA jättis vaide rahuldamata, mille peale esitas EHS kaebuse halduskohtusse.

Halduskohus jättis EHSi kaebuse rahuldamata, leides, et EHSil puudus kaebeõigus. “Haldusakti põhjendustega ei saa anda isikule õigusi ega panna kohustusi ja seetõttu ei ole põhjenduste osa eraldiseisvalt tühistamisnõudega vaidlustatav,” selgitas kohus.

Kohtumäärusega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.