EHS tegi Tartus üldkoosoleku peaproovi

Läinud neljapäeval Eesti Maaülikoolis kogunenud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi liikmed ei saanud üldkoosolekuks kokku vajalikku kvoorumit, siiski läbiti kõik päevakorra punktid ja otsustati järgmise üldkoosoleku toimumise aeg.

Sajakonna hobusekasvataja ees võttis esimesena tervituseks sõna põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kes tundis rõõmu, et riikliku poliitika tulemusena on hobune tunnistatud uuesti põllumajandusloomaks ning hobusekasvatajad saavad seetõttu riiklikke toetuseid.

Minister kiitis ratsutavaid naisi ja laitis puudulikku koostööd

Eriti rõhutas minister hobuste suurt tähtsust maaelu propageerimisel Eestis: „Ma pole ise küll hobuseomanik, kuid siiski vaatan ratsavõistluseid. Seda muidugi eelkõige teleri vahendusel. Kuid kui noori naisterahvaid sigalas näiteks eriti ei kohta, siis sedavõrd suurem rõõm on kohata neid ratsavõistlustel, sebimas hobuste ümber.“

Ministri positiivset tervitussõnavõttu ilmestas pisike kriitikanoolgi, nimelt kutsus Seeder hobuseomanikke, kasvatajaid ja ratsasportlaseid suuremale koostööle. Olulisemaks kohaks, kus hobusekasvatajad peaksid mõtlema koostöö parandamisele, pidas Seeder tori tõugu hobuse ümber käivaid vaidluseid. „Ka ministeerium soovib anda omapoolset panust vaidluste lõpetamisele.“

Põllumajandusministri järel esines tervitusega ratsaliidu peasekretär Siim Nõmmoja, kes samuti pidas vajalikuks senisest veel tihedamat koostööd, tunnistades siiski, et käesolevaks hetkes on seltsi ja ratsaliidu vaheline suhtlemine muutunud ja muutub edasigi üha paremaks.

Sõnavõtuga Veterinaar- ja Toiduameti poolt esines Katrin Reili, kes rõhutas läinud aasta lõpul vastu võetud ohustatud tõugu hobuste aretus- ja säilitusprogrammide tähtsust, tuues ühtlasi välja kitsaskoha, mis puudutab tõuraamatus olevate andmete kättesaadavust: „Tõuraamatud peaksid olema digitaalselt kättesaadavad. Ja mul on siiralt hea meel, et selts aktiivselt töötab selles suunas.“

PRIA toetusteks kontrollige andmed veelkord üle

Tervituste ja sõnavõttude järel pidas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindaja Piret Hommuk auditooriumis viibijatele põhjaliku ja selge loengu PRIA poolt hobuseomanikele makstavatest toetustest ja põhjustest, miks hobuseomanikud neist ilma jäävad, või veelgi hullem, toetuseks saadud summad tagasi maksavad.

Hommuk pidas oluliseks veelkord selgitada, et kõik PRIA-le esitatavad taotlused peavad olema täidetud täpselt, neis esitatud andmed peavad kattuma hobuslaste registrile esitatud andmetega. „Nimed, sünnikuupäevad, karjast väljaminemised, asendamised, kõigi nende paberite täitmisel tuleb kinni pidada kehtestatud normidest ja tähtaegadest.“

PRIA esindaja soovitas omalt poolt segaduste ärahoidmiseks enne 2. mail algavat toetustaotluste vastuvõtmist kontrollida kõiki andmeid veelkord hobuslaste registris.

Järgnes Veterinaar- ja Toiduameti esindaja Maarja Tuimanni sõnavõtt.

121 kohalolnud liiget ei olnud kvoorumiks piisav

Ettekannete ja tervituste järel kavatsesid üle Eesti kokku tulnud hobusekasvatajad asuda sisuliste päevakorrapunktide lahendamisele, EHS president Hillar Kald tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Eesti Maaülikooli professor Olav Saveli. Koosoleku juhtohjad haaranud Saveli pidi aga kokkutulnutele kurvastusega ütlema, et päevakorralisi punkte koosolek lahendada ei saa, sest vaatamata suurele osavõtjate arvule ei ole siiski koos üldkoosoleku toimumiseks tarvilikku kvoorumit, puudujaid on palju.

Kuigi üldkoosolekule oli kogunenud ise või volitatud esindaja kaudu121 liiget seltsi 384-st liikmest, ei piisanud sellest napilt, et koosolek oleks otsustusvõimeline.

Ühiselt tegid hobusekasvatajad otsuse, et vaatamata kvoorumi puudumisele tuleb kõik päevakorras olnud punktid siiski läbi vaadata, seda kas või sellel põhjusel, et järgmine üldkoosolek mööduks kiiremini ja asisemalt.

Kuulati ära Kaldi ettekanne EHS läinud aasta töödest tegemistest, Saveli tutvustas uut, vastuvõtmist ootavat EHS põhikirja, mille läbivaatamisel avaldati erinevaid arvamusi. Tänati litsensi saanud täkkude omanikke, seltsi tegevdirektor Krista Sepp tutvustas koosolekulistele EHS tegevuskava aastaks 2011.

Revisjonikomisjoni esimees Helle Persitski tutvustas omakorda revisjonikomisjoni aruannet seltsi majandusliku seisukorra kohta, pidades seda heaks, tuues eraldi valupunktina välja võlglased, kes pole suutnud-soovinud tasuda seltsi liikmemaksu.

Koosolekul otsustati järgmine EHS üldkoosolek kokku kutsuda uuesti 8. juunil, sedapuhku Tori Rahvamajas.