Hobumaailm on täienenud

Hea lugeja, nüüd on sul võimalus lisada hobumaailm.ee’sse kuulutusi!

Hobumaailm.ee on täienenud kuulutuse lisamise võimaluse näol. Kuulutusi on võimalik paigutada

nelja kategooriasse – hobused, varustus, töö või muu. Kuna tegemist on testiperioodiga, pakume

teile võimalust lisada oma kuulutus kahe nädala jooksul TÄIESTI TASUTA!

Kuulutuse lisamiseks või lugemiseks kliki siia http://hobumaailm.ee/?page=107 Head kuulutamist!