Infoks hobuseomanikele ja tallipidajatele

Edastame Veterinaar- ja Toiduameti info ERL hobuse passi omanikele:

Palun teavitada neid hobuste pidajaid, kellele olete andnud välja passi, et hobused tuleb registreerida PRIA Hobuslaste keskregistrisse. Keskregistrisse registreerida saab hobuseid tunnustatud aretusühingute kaudu, tunnustatud aretusühinguteks on Eesti Hobusekasvatajate Selts; Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts ja Eesti Traaviliit.

Kindlasti tuleb teavitada seda, et hobuste pidaja peab pidama hobuste kohta arvestust vastavalt põllumajandusministri 21.12.2009 määruse nr. 128 § 12-le. Seega tallides peab pidama arvestust tallis olevate hobuste kohta (arvestuses tuleb kajastada vähemalt hobuse nimi, tõug, sünniaeg, karja toomise ja karjast välja liikumise aeg ning lähte- ja sihtkoha aadress koos sealse loomapidaja nime ja isiku- või registrikoodiga; nimetatud andmed tuleb kajastada arvestuses kolme päeva jooksul looma sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates; arvestust tuleb säilitada kolm aastat hobuse karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates).

ERL