Ivari Padar seisab Euroopa Parlamendis hobuvaldkonna hea käekäigu eest

25. jaanuaril osales ERL aupresident Ivari Padar Euroopa Parlamendis European Horse Network ümarlauas, kus arutati Euroopa ühise põllumajanduspoliitika hobuvaldkonna alaseid teemasid.

European Horse Network on Euroopa hobumajandusega tegelejate katusorganisatsioon ja Euroopa Parlamendi hobumajandusest huvitatud saadikute ümarlaud. Seekordsel üritusel oli kohal kümmekond saadikut. Teema oli kuum – EL ühise põllumajanduspoliitika (CAP) tulevik ja küsimus, kui palju seal pööratakse tähelepanu hobumajandusele.

Euroopas on täna hinnanguliselt 6 miljonit hobust ja nad kasutavad ära umbes 6 miljonit hektarit põllumajandusmaast. Regiooniti on hobused rakendatud erinevalt – terves reas Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on ta jätkuvalt oluline põllumajandusloom, osades riikides on ta rohkem spordi- ja meelelahutusega seotud.

Otsustati koos tegutsedes saavutada CAP aruteludel suuremat tähelepanu just hobumajandusele, kui pespektiivikale ja olulisele maaelu komponendile. Vahetatakse ja kogutakse informatsiooni, kuidas liikmesriigiti hobumajandust käsitletakse ja toetatakse.

Tegemist ei ole pelgalt rikaste lõbuga, nagu ekslikult kaldutakse arvama, vaid märksa laiemat elanikekihti puudutava majandusharuga.

EHN kodulehekülg: http://www.europeanhorsenetwork.eu/