Käesoleva nädala alguses peeti Lausanne`s neljas FEI Spordifoorum

Möödunud esmaspäeval avas FEI President Ingmar de Vos Lausanne`s järjekorras neljanda FEI Spordifoorumi, millel osales 270 delegaati, kes esindasid nii rahvuslikke alaliite kui kogu sektorit hõlmavaid erinevaid spetsialiste.

Avateemaks oli Maailma Ratsaspordi Mängude areng. Alustuseks tehti põgus tagasivaade mullu Normandias peetud mängudele, mis kujunesid mängude 25aastase ajaloo suurimateks, millel osalesid 74 alaliidu sportlased 1000 hobusega. Kokku oli akrediteeritud enam kui 25 000 inimest, kelle hulgas sportlased, vabatahtlikud, ametnikud, ajakirjanikud jne. Mängudele müüdi üle 575 000 pileti. Samas leiti, et mängude populaarsuse ja mahu oluline kas on toonud kaasa mitmeid probleeme, mis Normandias head lahendust ei leidnud. Nendeks on põhiliselt transport ja logistika, samuti olulise informatsiooni ebapiisav jagamine või hilinemine. Taoliste probleemide kogub muserdas osalejaid, mida tõdes Normandias viibinud Hobumaailma toimetuski. FEI töögrupp leidis, et suurürituse paremks läbiviimiseks tuleks sisse viia järgnevad muudatused: vähendada sportlaste arvu; muuta formaati taoliselt, et võistluse toimumisaeg oleks lühem ning publikuhuvi säiliks lõpuni; arendada paremini välja alaga mittesetud inimeste informeerimise süsteem.

ROK spordidirektor Kit McConnel, FEI olümpiaalade direktor Frank Kempermann, FEI takistussõidukomitee president John Madden ja kolmevõistluskomitee juht Giuseppe Della Ciesa; foto FEI

Järgmisena räägiti 2020.a. olümpiamängudest, mis toimuvad Tokios. Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) spordidirektor Kit McDonnel, et ROKi peamisteks eesmärkideks on noore publiku hulga kasvatamine ning naisspordi propageerimine. ROKi eesmärgiks on 2020.a. olümpiamängudel tõsta naissportlaste osakaal 50%-le, mis tähendab muuhulgas segavõistkondade kasutamist erinevatel spordialadel. Toodi veelkord välja asjaolu, et ratsasport on sugude võrdsuses esirinnas, kuna meie alal ei tehta vahet, välja arvatud volitižeerimine, nais- ja meesportlaste vahel. Seoses olümpiamängude formaadiga lisas Ingmar de Vos, et peame tõsiselt analüüsima, kas ratsasport on piisavalt arusaadav ja atraktiivne alaga mitteseotud publikule, kas ala on piisavalt globaalne. Presidendi sõnul ei tohi kindlasti loobuda ratsaspordi põhiväärtustest ja põhimõtetest, kuid ajaga kaasas käimine on ääretult oluline.

Arutluse all olid koolisõidu- ja kolmevõistluse formaatide muudatused. Tõdeti, et koolisõit on enim tuntud läbi vabakavade. Samas on ROKi poolt antud signaale, et ala tuleb muuta oluliselt atraktiivsemaks ning publikule arusaadavamaks. Foorumi osalejate poolt peeti vajalikuks ühtse formaadi loomist kõikide suurvõistluste tarbeks, samuti rõhutati vajadust lühendada skeemide pikkust ning viia sisse näiteks kolme ja kaheliikmeliste võistkondade formaat (Pas-de-Deux ja/või Pas-de-Trois). Kolmevõistluse puhul arutati teemal, viia eraldiseisvaks sarjaks 4* tasemel peetav FEI Classics ja eraldada see täielikult olümpiamängudest ja suurtest tiitlivõistlustest seoses ülikõrge raskusastmega. Samuti peeti vajalikuks krossi karistuspunktide süsteemi muutmist ning alal arusaadavamaks muutmist publikule. Tõsiselt arutleti ka sisekolmevõistluse teemadel, kuna sisekrossid on leidnud eriti tänavusel hooajal positiivset vastukaja ning publikuhuvi mitmetel suurtel sisevõistlustel.

Spordifoorumi viimasel sessioonil räägiti mitteolümpiaalade teemadel. Rakendispordis pakuti välja koolisõidu testi lühendamist, lisaks ühepäevaseid võistkonnavõistluseid põhimõttel pas-de-deux pluss koonused või kombineeritud maraton. Lisaks arvati olevat mõistlik korraldada puhtalt täpsussõidu(koonused) võistluseid. Kestvusratsutamises tehti ettepanek muuta ühepäevane 160km formaat kahepäevaseks, mil mõlemal läbitakse 100km. Voltižeerimises soovitati sisse viia rahvusliku võistkonna põhimõte, kus läheks arvesse nii mees- kui naisvõistleja ning lisaks paari tulemus. Lääneratsutamises tahetakse osalejate arv tiitlivõistlustel piirata sajaga ning anda finaalis igale sportlasele võimalus valida enda muusika.

Ingmar de Vos ja Hanfried Haring pärast memorandumi allkirjastamist; foto FEI

Neljanda FEI Spordifoorumi lõppedes kirjutasid FEI ja Euroopa Ratsaspordi Liit üksteisemõistmise memorandumi, millele kirjutasid alla presidendid Ingmar de Vos ja Hanfried Haring. Mõlemad katusorganisatsioonid kinnitasid üha süvenevat koostööd ratsaspordi arendamisel.