Kas jõupingutused groomide töölt lahkumise vältimiseks on piisavad?

Ükski võistlus ei saa ilma groomideta. Foto: FEI

Groome peetakse ratsaspordi maailma tugisambaks. Nad vastutavad hobuste heaolu eest, kuid nende õlul on sageli ka üldine talli ja asjade korrashoid. Mida on tehtud selleks, et groomid ei lahkuks töölt ja kas need sammud on olnud tõhusad?

Vastust otsisid Susanna Liis Ole ja Inga A. Wolframm, Van Hall Larensteini rakenduskõrgkooli rakendusuuringute keskusest, jätkusuutliku ratsaspordi teadustööde osakonnast, uuringus „Kas praegused jõupingutused on tõhusad, et vältida groomide sektorist lahkumise? Käitumise muutuste põhimõtetel põhinev analüüs”. Uuring avaldati 7. märtsil 2024.

Viimastel aastatel on üha enam räägitud groomide lahkumisest ja nende nappusest. Töölt lahkumise põhjusteks on ennekõike keerulised töötingimused, pikad töötunnid ja lugupidamatus groomide vastu. Sagedased loobumise põhjused on tööst tingitud terviseprobleemid, vähene tunnustus tööandjalt, madal palk ja peaaegu olematu töö- ja eraelu tasakaal.

Aastakümneid töötanud groomid nimetavad ennast väljasurevaks liigiks ja nõuavad muutusi, et inimesed tajuksid groomitöös karjäärivõimalusi.

Mida on tehtud groomide töö tunnustamiseks?

FEI on proovinud olukorda parandada, püüdes tunnustada groomide tööd ja parandada töötingimusi. Viimastel aastatel on FEI käivitanud mitmeid kõrgetasemelisi algatusi, millest kõige olulisemaks peetakse 2022. aastal loodud Rahvusvahelise Groomide Assotsiatsiooni (International Grooms Association, IGA). IGA ühendab kõiki rahvusvahelise ratsaspordi kogukonna groome. Selle eesmärgiks on teha groomide hääl kuuldavamaks, mis pikemas perspektiivis aitab kaasa groomide töötingimuste parandamisele ja nende töö tunnustamisele.

Täiendavad algatused on olnud FEI Cavalori parima groomi auhind ning samuti kampaaniad nagu näiteks #ChampionsAsOne ja groomide esiletoomine 2022. aasta FEI maailmameistrivõistluste ajal Herningus. Niisamuti on teleülekannetes hakatud ratsaniku ja hobuse kõrval ära märkima nende groomi.

Ehkki avalikkuse suurem tähelepanu on tervitatav ja aidanud rõhutada groomide töö olulisust, on tähtis leida algpõhjuseid, miks nad töölt lahkuvad. Varasemad uuringud, mis on käsitlenud groomide tööga seotud murekohti, on leidnud, et probleeme on mitmeid, alustades raskest füüsilisest tööst lõpetades vähese tunnustuse ja motivatsiooniga.

Nagu eelpool mainitud, on FEI astunud mitmeid samme, kuid vastuseta on küsimus, kas need algatused on tõhusad ja kas adresseerivad töö kitsaskohti. Uuringus soovisid autorid kindlaks teha, kuidas tajuvad FEI algatusi groomid ja kas need sammud aitavad parendada groomide töötingimusi. Selleks viidi groomide seas läbi küsitlus, millele vastas kokku 1389 endist ja praegust groomi.

Mida ütlevad küsitluse andmed?

Keskmine küsitlusele vastanu oli 34. aastane naine. Pisut enam kui pooled (54%) oli endised groomid, 46% töötas küsimustikule vastamise hetkel groomina. Riikidest oli enim esindatud USA (33,8%), järgnesid Ühendkuningriik (12,2%), Saksamaa (9,1%), Kanada (8,6%) ja Madalmaad (7,8%). Ratsaspordialadest oli enim esindatud takistussõit (74%), järgnes koolisõit (9,6%) ja teised alad.

Groomid hindasid ise terve sektori vaatepunktist kõige mõjusamaks algatuseks IGA (36,4%), sellele järgnes 2022. aasta MMi korraldus. Nende kahe puhul toodi esile, et nad on kõrge profiiliga ja edendavad ühtsust nii ametisiseselt (IGA) kui ka võistlusspordis (2022. a MM). Siiski on tähelepanuväärne asjaolu, et 20,1% vastanutest leidis, et algatustel pole sektorile tegelikku mõju. Enamus vastanutest (58,5%) hindaski kampaaniate personaalset mõju olematuks.

Uuringu tegijate hinnangul on kampaaniate vähene mõju seletatav sellega, et algatused ei tegelenud kõige pakilisemateks peetud probleemidega, milleks on suur vaimne ja füüsiline töökoormus ning ebapiisav tasu ja vaba aeg. Groomid peavad aga just neid kõige silmatorkavamateks takistusteks, mis raskendavad pikaajalise karjääri tegemist antud valdkonnas. Tõhusad meetmed adresseeriks paremini groomide vaimse ja füüsilise töökoormuse vähendamist.

Probleemiks on seegi, et valdav osa kitsaskohti on tööandja vastutusalas ja seega tööandjate lahendada. 1389 osalejast 29% sooviks, et tööandjad võtaksid juhtrolli groomide töö parendamisel. 23,5% vastanutest leidis, et see on FEI ülesanne, järgnesid IGA 15,5% ja ratsaspordi liidud 10,7%ga.

Uuringu järeldused

Uuringu autorid toovad välja, et FEI hiljutised algatused on suunatud teisejärguliste probleemide lahendamisele ja seetõttu on neil väga vähe mõju töötajate järjepidevale sektorist lahkumisele. Tagamaks, et olukord paraneks, on vajalik, et algatused ja sammud seaksid just varasemalt mainitud probleemid fookusesse ning aitaksid leevendada tööst tulenevat ülekoormust.

Autorid järeldavad, et tulevased uuringud peaksid keskenduma sellele, kuidas groomid ise näevad oma tööalast tulevikku, milliseid muudatusi nad peavad oluliseks ja mida on vaja selleks, et groomid ei lahkuks töölt. Autorite eesmärk on avaldada uuringu teine osa sel aastal, mis keskendub nendele teemadele.

Tutvu täispika uuringuga: https://rasayely-journals.com/index.php/ijes/article/view/110/60

Hobumaailm küsis uuringu autorilt, Susanna Liis Olelt, kommentaari:

Mis ajendas Sind sel teemal uuringut läbi viima?
Põhjus oli tegelikult lihtne: otsisin teemat, mida saaksin uurida oma bakalaurusetöö raames. Olen ise groomitööga igapäevaselt seotud ning olin teadlik, et valdkonnas on töötajate leidmisega probleeme. Samuti märkasin, et varasemalt on groomidega seotud teemasid väga vähe teaduslikult uuritud ja seejärel otsustasingi antud teema kasuks.

Sisimas samuti lootsin, et tulemused aitaksid suuremas pildis kaasa sellele, et groomide olukord oluliselt paraneks ning töö oleks nii uutele tulijatele kui vanadele olijatele jätkusuutlik karjäärivõimalus.

Susanna töötab ise groomina ja teab hästi töö valukohti. Foto: Celin Lannusalu

Kas küsitlusest selgus Sinu jaoks üllatavat?
Teades ise töö ja sektoris toimuva tausta, siis tulemused mulle isiklikult suurt üllatust ei tekitanud. Viimastel aastatel on groomidega seotud teemasid erinevatest meediaväljaannetest omajagu läbi käinud ning uuringus mainitud probleemidest on rääkinud paljud.

Oled ise groomi tööga lähedalt kokku puutunud- mis peaks Sinu hinnangul muutuma, et groome oleks rohkem ja et nad ei põleks oma töös läbi?
Nagu uuringustki selgus, on groomide puudus väga mitmetahuline probleem. Suurim murekoht on minu silmis alati olnud töömaht ja tööpäeva/-nädala pikkused. 11+h pikad päevad intensiivset tööd, tihti ilma korralike pausideta, 6-7 päeva nädalas paneb varem või hiljem põntsu inimese tervisele ning eraelule.

Samuti on palju groome, kes ei saa kindlasti oma töö eest väärilist palka – töömaht ja suur vastutus peaks kindlasti olema piisavalt tasustatud. Seetõttu leiangi, et alustada tuleks just nendest punktidest, et üldist olukorda parandada. Uusi groome tuleks kindlasti enne tööle asumist selgelt informeerida, et mis neid eest ootab, sest isegi, kui töötingimused on väga head, siis pole tegemist kerge ametiga.

Samuti on oluline nende väljaõpe, kui nad ükshetk talli kohale jõuavad. Töö peaks olema organiseeritud nii, et kogenud groomil/groomidel on päriselt aega ja võimalust noori groome juhendada ja seeläbi nende karjäärile hea vundament laduda. Usun, et kui korralikud töötingimused on garanteeritud, igas tallis on piisavalt groome ning uusi tulijaid on aega rahulikult õpetada, siis oleks uute groomide pealekasv suurem ning kogenud inimesed ei põleks nii kiirelt läbi.