Vana-Tori Hobuse Ühingul on Tallinna ringkonnakohtu otsuse järgi õigus pidada tori tõugu vana-tori suuna tõuraamatut

Tallinna Ringkonnakohus tegi 16.01.2014 otsuse, milles rahuldas Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ning MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu (VTHÜ) apellatsioonkaebused, tühistas Tallinna Halduskohtu 1. novembri 2012. a otsuse ning tegi asjas uue otsuse, millega jättis MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) kaebuse rahuldamata. Otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule hiljemalt 17. veebruaril 2014.

Varem toimunud:

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tunnustas 04.06.2012 MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu (VTHÜ) järgmistes aretusvaldkondades:

1) tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidamine;

2) tori tõugu hobuste vana-tori suuna jõudluskontrolli läbiviimine.

MTÜ Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) esitas 19.06.2012 vaide VTA 04.06.2012 otsuse kehtetuks tunnistamiseks. VTA jättis 20.07.2012 vaideotsusega EHSi vaide rahuldamata. EHS esitas 21.08.2012 Tallinna Halduskohtule kaebuse VTA 04.06.2012 otsuse tühistamiseks. Tallinna Halduskohus rahuldas 01.11.2012 otsusega EHSi kaebuse ning tühistas VTA 04.06.2012 otsuse. VTA ja VTHÜ palusid oma apellatsioonkaebustes Ringkonnakohtul halduskohtu otsus tühistada ja teha asjas uus otsus, millega jätta EHS kaebus rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et VTAja VTHÜ apellatsioonkaebused on põhjendatud ja tuleb rahuldada, põhjendades otsust näiteks järgmiselt:

„… Olukorras, kus VTHÜ tõuraamatut tuleb pidada omaette originaaltõuraamatuks, puudus EHS arvamuse ja vastuväidete ärakuulamiseks õigusaktidest tulenev kohustus, mistõttu ei saa ka VTHÜ tunnustamine kuidagi EHS õigusi rikkuda (sh menetluslikke õigusi)…. EHS on kohustatud järgima üksnes enda aretus- ja säilitusprogramme….

… EHS ei saa oma õiguste rikkumist rajada väitele, et osa EHS peetava tori hobuse tõuraamatu universaalsuuna hobustest viiakse tõenäoliselt üle VTHÜ peetavasse tori hobuse vana-tori suuna tõuraamatusse, kuivõrd see ei ole kolmanda isiku (VTHÜ) tunnustamise otsuse vahetuks tagajärjeks, vaid saab toimuda üksnes hobuseomaniku otsusel. Samuti puudub varasemalt tunnustatud aretusühingul (EHS) subjektiivne õigus nõuda oma monopoolse seisundi säilitamist. EHS õiguste riivet ei saa kuidagi tuleneda ka hinnangust küsimusele, kas VTHÜ on võimeline kavandatud aretusprogrammi täitma või mitte, sest see ei puuduta kuidagi kaebaja (EHS) õigusi ega kohustusi.

Ute Wohlrab, VTHÜ juhatuse esinaine: "Minu arvates on kõige olulisem aspekt nii seadusandluses kui ka selles kohtuotsuses see, et ühelgi aretusühingul ei saa olla tõuraamatu pidamise monopol. Isiklikult leian, et erinevus rikastab. Ka hobumaailmas."