FEI reeglite muudatus keskendub hobuse heaolule

Kui FEI määrustike muudatused heaks kiidetakse, siis on järgmisest aastast koolisõidus kannused vabatahtlikud. Kangvaljastuse küsimuses üksmeel puudub. Foto: Kersti Kivistik

FEI avaldas hiljuti esimesed määrustike muudatuste ettepanekud, millele oodatakse ratsaspordi liitude tagasisidet. Määrustiku muudatusettepanekud mõjutavad sportlasi, groome, võistluste korraldajaid, ametnikke ja paljusid teisi. Kommentaare ja ettepanekuid muudatustele oodatakse hiljemalt 16. augustiks.

Lõplikud muudatusettepanekud tulevad hääletusele novembris toimuval üldkogul. Järgnevalt tutvustame olulisemaid muudatusettepanekuid, mis ootavad veel rahvuslike alaliitude ja teiste organisatsioonide ja liitude tagasisidet.

Kõikide dokumentidega on võimalik tutvuda FEI kodulehel.

Olulisemad üldmäärustiku muudatused

FEI on teinud ettepaneku lisada U25 vanuseklass ka takistussõidu ja kolmevõistluste tiitlivõistluste kavva. Hetkel on U25 vanuseklass vaid koolisõidus. FEI sõnul on U25 võistlusklass oluline, kuna tagab noorte sujuvama ülemineku seenioride võistlusklassi.

Kõige olulisemaks uuenduseks võib pidada uue lisa L lisandumist. Lisas L on kirjas võistluste põhinõuded (Key Event Requirements, KER). Kokku on 14 tingimust, mis tulenevad määrustikest ja mis reguleerivad hobuste heaolu ja hobuste ning inimeste ohutust, meditsiiniteenuse kättesaadavust, võistluskoha soojendus- ja treeningtingimusi ning võistluste pinnast.

Kui FEI võistluskalendrisse kantud võistlus ei vasta ühele või mitmele tingimusele, siis võidakse võistlus FEI kalendrist eemaldada või tühistada.

Palju kõneainet on pakkunud ka lisad M ja N, mis näevad ette sotsiaalmeedia kasutamise suunised FEI ametnikele ja sportlastele. Suunistes rõhutatakse asjaolule, et igaüks peab sotsiaalmeedias käituma lugupidavalt, kahjustamata spordi, teiste ametnike/sportlaste, toetajate või kellegi teise mainet.

Hobuste heaolu ja eetika komisjoni ettepanekud

Adresseerimaks kasvavat ühiskondlikku survet ratsaspordile esitatud väljakutsetele kutsus FEI möödunud aasta suvel ellu hobuste heaolu ja eetika komisjoni (Equine Ethics & Wellbeing Commission, EEWC).

Komisjoni töö on tekitanud ratsaspordi maailmas juba omajagu furoori ja pakkunud ainest aruteludeks. Eelmise aasta FEI üldkogul esitles komisjon 9-leheküljelist dokumenti, kus muuhulgas tehti ettepanek muuta kannused vabatahtlikuks kõikidel ratsaspordialadel ja kangsuuliste vabatahtlikuks koolisõidus kõrgeimal, Grand Prix, tasemel (loe pikemalt Hobumaailmas ilmunud loost “Kannustest ja kangvaljastusest ehk kuhu suundud, ratsasport?“). Nüüd ongi mõned nendest ideedest jõudnud muudatusettepanekuteks.

Kui kõvasti võib kapsel kinni olla?

International Society of Equitation Science poolt väljatöötatud mõõtevahend

Hobuste heaolu ja eetika komisjon on teinud ettepaneku, mille kohaselt tuleks kõikidel ratsaspordialadel mõõta kapsli kinnitamist spetsiaalse mõõtevahendiga. Probleemiks on määrustike umbmäärane sõnastus, mis raskendab ametnike tööd. Samuti tuleb määrustiku kohaselt korrapidajal kasutada oma sõrmi, mis seab ohtu korrapidaja tervise ning sõrmed on mõõtevahendina väga ebausaldusväärsed.

Sestap soovitakse üldmäärustiku lisas L, mis kajastab hobuste heaolu ning hobuste ja inimeste ohutusega seotud nõudeid, kirjeldada detailsemalt, kuidas tuleb kapsli kinnitamist mõõta.

Mida see tähendab sportlase ja korrapidaja jaoks? Kui korrapidaja avastab võistlussoorituse järgse kontrolli käigus, et hobuse kapsel oli kinnitatud liiga tugevalt, siis saab sportlane kollase kaardi ja ta elimineeritakse.

Kangvaljastus koolisõidus vabatahtlikuks?

Rootsi ja Hollandi ratsaspordi liidud tegid ettepaneku muuta kangvaljastus vabatahtlikuks 3* võistlustel. Hollandlased märkisid oma ettepanekus, et neil on viimased 15 aastat olnud kangvaljastus GP tasemel vabatahtlik ning nende hinnangul on see spordile omanud positiivset mõju.

FEI koolisõidukomisjon seda ettepanekut ei toetanud leides, et tegu pole küsimusega hobuse heaolust, vaid spordispetsiifilise küsimusega. Ehkki koolisõidukomitee möönab avalikkuse survet, napib nende sõnul teaduslikke uuringuid, mistõttu soovib komitee kutsuda kokku töögrupi. Töögrupis tuleks kaaluda vastu- ja pooltargumente ning vajadusel viia läbi uuringud.

Kannused pole koolisõidus enam kohustuslikud

Rahvusvaheline koolisõiduametnike klubi (International Dressage Officials Club, IDOC) tegi ettepaneku muuta kannused vabatahtlikuks. Kui mõned erandid välja arvata, on kannused olnud koolisõidus kohustuslikud. Võistlejad, kes ei ole soovinud kannustega sõita, on saanud kasutada kannuste imitatsioone. IDOCi sõnul on tarbetu suunata võistlejaid soetama kannuste imitatsioone, kui sama hästi võiks sportlastel lubada kannusteta võistelda.

Määrustiku uue sõnastuse kohaselt peavad kannused olema valmistatud metallist. Seega ei ole enam lubatud ümara kõvast plastikust nupuga nn impulss-kannused.

Lõpp ratsmete ühes käes hoidmisele

FEI on teinud muudatusettepaneku, millega kohustatakse võistlejat hoidma ratsmeid mõlemas käes, va. tervitamisel või muul mõjuval põhjusel. Sageli võtavad võistlejad muusikalides vabakavades lõpusirgel ratsmed ühte kätte, soovides sellega kutsuda esile publiku kaasaelamist (nt plaksutamist) või kutsuda hobuses esile suuremat impulssi. FEI soovib sellele lõpu teha ning edaspidi läheks ratsmete ühte kätte võtmine kirja veana.

Carina Cassøe Krüth (DEN) ja Heiline’s Danciera KÜRis. FEI soovib, et võistlejad hoiaks ratsmeid mõlemas käes.
Foto: FEI/Kim C Lundin

Takistussõidu muudatused

Kehtivas takistussõidu määrustikus on punkt, mis annab peakohtunikule õiguse elimineerida võistluspaar, kui võistluspaari jätkamine oleks vastuolus hobuse heaolu põhimõtetega. International Jumping Riders Club (IJRC) on teinud FEI-le ettepaneku sõnastust muuta ning hobuse heaolu asemel viidata hobuse ja inimese ohutuse tagamisele. Ehkki sisuliselt ei muutu määrustikus midagi, toetab FEI IJRC-i muudatusettepanekut.

Tähelepanu on pälvinud Hollandi Ratsaspordi Liidu ettepanek keelata sadulas oleval ratsutajal mobiiltelefoni kasutamine. FEI antud muudatusettepanekut ei toetanud, leides, et kehtiva määrustiku alusel on korrapidajal õigus sportlast ohtliku käitumise eest hoiatada.

FEI soovib ratsavarustust puudutavaid küsimusi arutada tulevikus

International Jumping Officials Club (IJOC) tegi ettepaneku keelustada nn hammastega kannused. IJOC sõnul soodustavad sellist tüüpi kannused hobuste vigastamist. FEI toetas ettepanekut ja on praeguseks teinud vastava paranduse ka oma rakenduses (vaata lähemalt FEI Tack Equipment).

IJOC ja Iirimaa Ratsaspordi Liit tegid ettepaneku muuta kapslite regulatsiooni. Praegu on takistussõidus lubatud kapslid, mis koosnevad nöörist või sisaldavad metalli. IJOC-i sõnul on mitte-hobusõbraliku varutuse aktsepteerimine tänapäeval muutumas normiks, mistõttu vajab see valdkond tõhusamat regulatsiooni. Iirimaa Ratsaspordi Liidu ettepaneku kohaselt tuleks eeskujuks võtta ponide regulatsioon. FEI hetkel muudatusettepanekut ei toetanud, leides, et takistussõidus lubatud varutust puudutavad küsimused vajavad laiemat arutelu.

FEI ei soovinud muuta varutust puudutavaid sätteid ka kolmevõistluse määrustikus, põhjendades seda sellega, et kõik ratsavarustust puudutavad ettepanekud kogutakse kokku ning vaadatakse üle järgmisel aastal.

Kolmevõistluses soovitakse tõsta 5* võistlustel hobuse miinimumvanus 9 aasta peale.

Tegu on alles esialgsete muudatusettepanekutega. Rahvuslikel alaliitudel ja teistel organisatsioonidel on võimalik esitada oma arvamusi 16. augustini.